Информация за дружеството:

 1. Информация за дружеството : “ТРАНССТРОЙ-РУСЕ” АД

 2. Телефон :
  082 / 825 538

  Факс :
  082 / 825 564

  E-mail :
  office@transstroy-ruse.com

  www.transstroy-ruse.com


 3. Адресна регистрация : 7000 гр. Русе, ул. “Николаевска” № 2

 4. Съвет на директорите :

  • инж.Пламен Стефанов Тодоров - Изп.директор на “ТРАНССТРОЙ-РУСЕ” АД и член на Съвета на директорите (СД)
  • инж.Георги Тодоров Генов - Председател на СД на“ТРАНССТРОЙ-РУСЕ” АД
  • Милка Светославова Николова - Член на Съвета на директорите на “ТРАНССТРОЙ-РУСЕ” АД

 5. Вид на компанията :

  • Акционерно дружество
  • 100 % частен капитал

 6. Опит като Изпълнител :

  • 94 години в страната

 7. Описание на компанията – строително-инженерна фирма, основана през 1919 г., с реализирани транспортни и инфраструктурни обекти в България в областта на транспортното, железопътното, летищното, хидротехническото, жилищното и обществено-обслужващо строителство. Изпълнява проекти по реконструкция, саниране, сеизмично укрепване, ремонтно възстановителни работи на съществуващ сграден фонд и обекти от инфраструктурата на селищната система.

 8. „ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД е член на камарата на строителите в България и е регистриран в Централния профисионален регистър на строителя с:

  • I – 000115 – I група; строежи от първа до пета категория;
  • II – 000029 – II група; строежи от първа до четвърта категория;
  • III – 000036 – III група; строежи от трета категория;
  • IV – 000050 – IV група; строежи от първа до трета категория;
  • V – 000069 – V група; отделни видове СМР;

 9. „ТРАНССТРОЙ – РУСЕ” АД притежава:

  • Сертификат ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;
  • Сертификат ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда;
  • Сертификат ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда;

 10. Лице за контакти : инж. Пламен Стефанов Тодоров

 11. Длъжност :
  Изп.директор на “ТРАНССТРОЙ-РУСЕ” АД и член на Съвета на директорите (СД)

  Адрес:
  7000 гр. Русе, ул. “Николаевска” № 2 , пощенски код 7000

  Телефон :
  082 / 825 538

  Факс :
  082 / 825 564

  E-mail :
  office@transstroy-ruse.com


 12. Обслужваща банка : “Общинска банка“ АД, клон Русе

 13. IBAN номер на сметките :
  BG 32 SOMB 9130 10 22725101

  BIC code :
  SOMBBGSF

  Титуляр на сметката :
  инж. Пламен Стефанов Тодоров


 14. Персонал

 15. Брой на състава Висше Средно Основно
  150 10 95 45

 16. Списък на ръководния персонал :

 17. инж. Пламен Стефанов Тодоров – 55 год.; висше; опит-31; Изпълнителен директор
  инж. Георги Тодоров Генов – 55 год., висше; опит-31; Председател на СД
  инж. Николай Ангелов Шопов – 59 год., висше; опит-33, Главен инженер
  инж. Велизар Павлов Захариев – 48год., висше; опит-22; Ръководител ПТБ
  Милка Светославова Николова – 58 год., висше, опит – 33, Главен счетоводител

 18. Състав на Дружеството :

 19. Професионална квалификация Брой
  Инженери 5
  Икономисти 2
  Техници 8
  Счетоводители 5
  Работници по следните специалности : строителни бояджии, изолаторджии, механизатори, механизатори, шофьори, тенекеджии, арматуристи, кофражисти, бетонджии, монтажници, ел.заварчици, ВиК-специалисти, ел.монтажници, зидаро-мазачи, ел.монтьори, автомонтьори, кранисти, мозайкаджии, стругари, дърводелци 130
  ОБЩО : 150 бр.